Zasady przesyłania abstraktów :

Abstrakt powinien być napisany w języku polskim lub angielskim w formacie programu Microsoft Word, zgodnie z następującymi wytycznymi: - dokument powinien zawierać mniej niż 300 słów, wliczając cyfry, czcionka Arial 10, akapit z lewej strony, - tekst wyrównany do prawej strony, - pojedyncze odstępy. - margines lewy i prawy powinien być ustawiony na 2,5 cm. - abstrakt powinien zawierać Tytuł (drukowanymi literami, pogrubioną czcionką), pełne Imię i Nazwisko Autora (pogrubioną czcionką), Instytucję, Miasto, Kraj, Wstęp, Metodologię, Wyniki, Wnioski oraz nie więcej niż 3 pozycje piśmiennictwa. Prace prosimy przysyłać do dnia 15 listopada 2017 roku adres biuro@prc.krakow.pl